کل بازديدکنندگان : 37059 امروز : سه شنبه ، 8 بهمن 1398    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
1461
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته
نوع نمونه
مایع منی
نگهداری نمونه
"آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود. درصورتی که نمونه گیری بعد از وازکتومی باشد ، 1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c"
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
نمونه آغشته به ادرار یا آب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
" 7 -۲ روز بعد ازآخرین انزال منی ، نمونه جمع آوری شود."
نام روش اندازه گیری
"Manual ,CASA method"