کل بازديدکنندگان : 61167 امروز : دوشنبه ، 24 مرداد 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
953
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
72 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
4 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 6 ماه"
نوع نمونه
"سرم ، مایع نخاع ، خون تام حاوی EDTA ، بافت ، ادرار ، نمونه تنفسی ، پلاسما EDTA ، نمونه پوستی ، ضای
حجم نمونه
"بافت 10 میلی متر ، سایر نمونه ها 2 میلی لیتر"
کمترین حجم نمونه
"بافت 5 میلی متر ، سایر نمونه ها 1 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
"بافت : 3 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚ ، سایر نمونه ها : 8 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚ "
حمل و نقل نمونه
"بافت : در 20- c˚، سایر نمونه ‌ها در8 -2 c˚ "
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، استفاده از فرمالین ، لخته ، بجز بافت شرایط منجمد برای سایر نمونه ها ، سواب با نوک چوبی یا ترکیب کلسیم دار، محیط ژله ای "
نام روش اندازه گیری
PCR