کل بازديدکنندگان : 40296 امروز : شنبه ، 14 تیر 1399    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
1220
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
"جواب اول : 2 روزه ، جواب دوم : 3 روزه"
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
ترشحات بینی
نگهداری نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
نام روش اندازه گیری
Aerobic